Mallika Karki, Ram Krishna Dhakal
Katti Kura Mukhle
Mallika Karki
Mallika Karki
  • 18 credits
  • 3 years ago

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Lyrics
Kati kura mukhle boli rahancha 
Kati dil bhitrai gumsi rahancha
Kati maunta le nai bhani rahancha
Yo ke bhye ko kina esto bhaye ko
Yo maya ko bhakharai surwat bhaye ko
kasai mathi bistarai biswas badheko
Yo maya ko bhakharai surwat bhaye ko

Verse:1

kati kura ankhale sodhi rahancha
Kayau drisya pani yesle dekhi rahancha
Feri pani yo man le khoji rahancha
Yo ke bhaye ko kina esto bhayeko
Yo maya ko shubha shilanyas bhaye ko
Kasai ko man chaorne abhyas bhaye ko
Yo maya ko shubha shilanyas bhaye ko

Verse:1

Yo dhadkan le kasai lai bolai rahancha
Kayau dhun haru kan ma gunji rahancha
Kasai ko shwor sunna parkhi rahancha
Yo ke bhayeko kina esto bhayeko
Kasaiko sringar banna hatar bhaye ko
Yo dil ma baso bas khoji rahe ko
Kasaiko sringar banna hatar bhaye ko
Yo maya ko bhakharai surwat bhaye ko
Chords
Chords Not Available Right Now

Ad Placement

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Feel free to comment
Banner Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com

Image Here
THE TOP 50 Lyrics
THE TOP LYRICS

Click below to view the top 50 most popular lyrics

Top Lyrics
Image Here
THE TOP 50 Chords
THE TOP CHORDS

Click below to view the top 50 most popular chords

Top Chords
Image Here
THE TOP 50 Artists
THE TOP ARTISTS

Click below to view the top 50 most popular artists

Top Artists
Footer Top Ad

Place your ad here. Contact us tunesnepal@gmail.com